Produtos
RODIZIO COM FURO OU PINO - Foto 1

Medida  

Ø7/8"     SKP      Pino 3/16"

Ø7/8"     SK P     Pino 1/4"

Ø1"       SKP      Pino 3/16

Ø1"       SKP      Pino 1/4"

Ø7/8"    SKSP    Furo 3/16"

Ø7/8"    SKSP    Furo 1/4"

Ø1"      SKSP    Furo 3/16"

Ø1"      SKSP    Furo 1/4"

Whatsapp